Disclaimer

Praktijk Oud-Zuid en Natuurgeneeskunde onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de na­tuur­ge­nees­kun­de en moeten als aanvulling op de reguliere medische verrichtingen, be­han­de­lin­gen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan. Praktijk Oud-Zuid en Na­tuur­ge­nees­kun­de zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen. Praktijk Oud Zuid en Natuurgeneeskunde zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Praktijk Oud-Zuid en Natuurgeneeskunde is echter niet aansprakelijk voor enige di­rec­te of in­di­rec­te schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten wor­den ontleend of aanspraken worden gemaakt. De inhoud van deze site is slechts be­doeld als informatie. Het kan voorkomen dat er wordt gerefereerd naar websites van derden; voor de inhoud hiervan kunnen wij vanzelfsprekend niet verantwoordelijk worden gehouden. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites. Nederlands recht is van toepassing.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Een dossier aanleggen is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Wij waarborgen uw privacy onder meer door:

 • zorgvuldig om te gaan gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • het gegevensverkeer via deze website versleuteld (https) uit te voeren
 • periodiek wachtwoorden aan te passen op de gebruikte hulpmiddelen.

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Het dossier wordt op uw verzoek elektronisch “vernietigd”.

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur of declaratie kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. In de financiële applicatie worden geen medische gegevens opgeslagen. De financiële gegevens worden conform de fiscale wetgeving gedurende 7 jaar bewaard. Uitsluitend mijn boekhouder/accountant kan in de financiële administratie voor financiële controle.

  Privacy op de zorgnota

  Op de zorgnota die u per mail ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw voornaam, familienaam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum (dit is verplicht vanuit de verzekeraars, onduidelijk of men dit wel mag vragen vanuit AVG perspectief)
 • Het Burger Service Nummer wordt bewust niet vermeld vanwege de AVG-wet.
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24005 Overige Natuurgeneeskunde’ of 24104 ‘acupunctuur’
 • Uw mailadres gebruik ik om de nota aan U te mailen.